Voor vereniging en bestuur in de watersport

*** Het VNM bestuur wenst alle relaties een mooie (vaar)zomer. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 085-0026010 ***

 

Informatieflyer VNM inclusief tarieven

De stichting het Verbond Nederlandse Motorbootsport

 De stichting VNM heeft ten doel: 

 1. het behartigen van de belangen van de betrokkenen bij de watersport, de waterrecreatie en het watertoerisme bij daarvoor in aanmerking komende instanties, organisaties en personen;
 2. het (doen) organiseren van opleidingen, workshops, voorlichting, informatieve bijeenkomsten etc voor bestuurders van de participanten van de stichting VNM ter ondersteuning en verbetering van de kwaliteit en professionaliteit van het bestuur;
 3. het leggen en onderhouden van contacten met organisaties, die van belang zijn voor de watersport in het algemeen en voor de participanten in het bijzonder;
 4. het stimuleren van de participanten van de stichting VNM tot het voldoen aan de eisen van goed bestuur, zoals deze door de NOC*NSF zijn geformuleerd;
 5. het ondersteunen van de participanten bij het initiëren, (doen) ontwerpen en (doen) organiseren van opleidingen gericht op het bevorderen van de bekwaamheid van beoefenaars van de watersport, de veiligheid van de watersport, in het bijzonder van de recreatieve motorbootvaart en de zorg voor het milieu;
 6. het leggen en onderhouden van contacten met de watersportverenigingen en overige organisaties, die participant zijn van de stichting VNM; het behartigen van de belangen van en zorgdragen voor de dienstverlening aan die participanten;
 7. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin.

 

De stichting VNM tracht haar doel zonder winstoogmerk te verwezenlijken door alle wettige middelen die de stichting VNM voor het bereiken van haar doeleinden ten dienste staan. 


Kies voor het VNM om uw belangen in de recreatievaart door dit verbond te laten behartigen.
Aangesloten verenigingen hebben het recht om:

 1. Op hun briefpapier en publicaties het speciale VNM-logo te vermelden: “Aangesloten bij het Verbond Nederlandse Motorbootsport”
 2. Aan de vlaggenmast op hun haven de VNM vlag te voeren.
 3. Gebruik te maken van alle door het VNM te verlenen ondersteuning en producten als vermeld in het portfolio van het VNM. Advies te vragen en ondersteuning te verzoeken betreffende bestuurlijke kwesties en recreatievaart aangelegenheden.

Participantenraadvergaderingen en overige bijeenkomsten
Aangesloten verenigingen hebben het recht met een afvaardiging van ten hoogste drie personen de jaarlijks te houden Participantenraad van het VNM bij te wonen. Zij hebben daar per vereniging één stem.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid te allen tijde naar behoefte overige bijeenkomsten te organiseren.

Aansluiting bij het Verbond Nederlandse Motorbootsport

Voor aansluiting dient een watersportvereniging zich schriftelijk kandidaat te stellen onder vermelding van: 

 1. Naam en adres van de vereniging.
 2. Namen, voornamen, geboortedata en adressen van voorzitter, secretaris en penningmeester.

 Tevens dient een kopie van het "Uittreksel Kamer van Koophandel" en een exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement te worden meegezonden.

Contributie
De contributie bestaat uit een basisbedrag van € 125,00 voor de aangesloten watersportvereniging of andere organisatie, vermeerderd met € 1,25 per lid van 18 jaar en ouder, ongeacht het type schip en ongeacht het bezit van een schip.
Het entreegeld bedraagt € 115,00. 

Aangezien het VNM geheel bestaat uit vrijwilligers, zijn de kosten laag, waardoor de contributie voor de aangesloten verenigingen ook laag gehouden kan worden.

Overige punten
Belangrijke informatie aangaande nationale en internationale ontwikkelingen vindt u in de periodieke VNM-Nieuwsbrief van het Verbond Nederlandse Motorbootsport.  De aangesloten verenigingen en organisaties krijgen bericht als er een nieuwe Nieuwsbrief is geplaatst op de site.
 

Het VNM-Handboek (een soort Wikipedia voor bestuursleden)


Het VNM-Handboek is bedoeld voor bestuurs- en commissieleden van de aangesloten verenigingen en organisaties.
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben, dan kunt u contact op nemen met ons secretariaat tel. 085-0026010 of 06-20528601 of taairaterces.[antispam].@vnmmotorbootsport.nl