Voor vereniging en bestuur in de watersport

*** Save the date: 16 maart Participanten Raad 2024 met wederom belangrijke onderwerpen en interessante sprekers ***

 

Informatieflyer VNM inclusief tarieven

WAT KAN DE STICHTING “VERBOND NEDERLANDSE MOTORBOOTSPORT” (VNM) BETEKENEN VOOR WATERSPORTVERENIGINGEN EN CLUBS?


1. In de doelstelling van het VNM staat vermeld:

 1. Het bevorderen van de waterrecreatie in het algemeen en in het bijzonder de motorbootsport.
 2. Het behartigen van de belangen van de beoefenaars van de motorbootsport. 

2. Het VNM tracht deze doelstellingen te bereiken door:

 1. Samenwerking met verenigingen en instellingen in binnen- en buitenland, die soortgelijke doelstellingen nastreven.
 2. Adviezen geven aan en overleg plegen met bevoegde instanties.
 3. Overeenkomsten aan te gaan die beoefenaars van de motorbootsport ten goede kunnen komen.
 4. Advisering aan besturen van aangesloten watersportverenigingen op het gebied van wet- en regelgeving en contacten onderhouden met overheden.
 5. Taken vervullen, die haar, bij of krachtens enige wet, verordening of Koninklijk Besluit worden opgedragen.
 6. Alle andere middelen aanwenden die bevorderlijk kunnen zijn aan het doel.

Op grond van het bovenstaande is het VNM onder meer op de volgende punten actief:

 1. Zij vertegenwoordigt haar participanten (dus de leden van de aangesloten verenigingen) en daarmee de belangen van de motorbootvaarder rechtstreeks bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat betreffende reglementering en veiligheid te water.
 2. Zij behartigt de belangen bij andere overheidsinstanties zoals Agentschap Telecom, provincies, Rijkswaterstaat, gemeenten en andere regionale autoriteiten.
 3. Zij vertegenwoordigt haar leden in het gezamenlijke landelijke overleg orgaan Waterrecreatie Nederland


Kies voor het VNM om uw belangen in de recreatievaart – en in het bijzonder de motorbootvaart – door dit verbond te laten behartigen.
Aangesloten verenigingen hebben het recht om:

 1. Op hun briefpapier en publicaties het speciale VNM-logo te vermelden: “Aangesloten bij het Verbond Nederlandse Motorbootsport”
 2. Aan de vlaggenmast op hun haven de VNM-standaard voor aangesloten verenigingen te voeren.
 3. Gebruik te maken van alle door het VNM te verlenen ondersteuning en producten als vermeld in de map ”VAARKLAAR”. Advies te vragen en ondersteuning te verzoeken betreffende bestuurlijke kwesties en motorbootsport-aangelegenheden.

Participantenraadvergaderingen en overige bijeenkomsten
Aangesloten verenigingen hebben het recht met een afvaardiging van ten hoogste drie personen de jaarlijks te houden Participantenraad van het VNM bij te wonen. Zij hebben daar per vereniging één stem.


Jaarlijks wordt door het VNM een bijeenkomst voor alle bij het VNM aangesloten verenigingen belegd. Daarnaast bestaat de mogelijkheid te allen tijde naar behoefte overige bijeenkomsten te organiseren.


Aansluiting bij het Verbond Nederlandse Motorbootsport:

Voor aansluiting dient een watersportvereniging zich schriftelijk kandidaat te stellen onder vermelding van:

 1. Naam en adres van de vereniging.
 2. Namen, voornamen, geboortedata en adressen van voorzitter, secretaris en penningmeester.

Tevens dient een kopie van het "Uittreksel Kamer van Koophandel" en een exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement te worden meegezonden.


Contributie

De contributie bestaat uit een basisbedrag van € 125,00 voor de aangesloten watersportvereniging of andere organisatie, vermeerderd met € 1,25 per lid van 18 jaar en ouder.
Het entreegeld bedraagt € 115,00. 

Aangezien het VNM geheel bestaat uit vrijwilligers, zijn de kosten laag, waardoor de contributie voor de aangesloten verenigingen ook laag gehouden kan worden.

Overige punten
Belangrijke informatie aangaande nationale en internationale ontwikkelingen vindt u in de periodieke VNM-Nieuwsbrief van het Verbond Nederlandse Motorbootsport.  De aangesloten verenigingen en organisaties krijgen bericht als er een nieuwe Nieuwsbrief is geplaatst op de site.
Ook de website van het VNM: www.vnmmotorbootsport.nl/nieuws  geeft een keur aan dagelijks nieuws.

vnm-handboek


Het VNM-Handboek is bedoeld voor bestuurs- en commissieleden van de aangesloten verenigingen en organisaties.
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben, dan kunt u contact op nemen met ons secretariaat tel. 0345-623100 of taairaterces.[antispam].@vnmmotorbootsport.nl