Hét Verbond voor verenigingen met motorbootvaarders

***De Nieuwsbrief nr. 27 september 2022 is zojuist uitgekomen met veel interessant nieuws. ***De videoboodschap september van de voorzitter met het laatste nieuws***

 

Voorbeeld structuur VNM-Handboek

Het Handboek is toegankelijk voor Participanten

01. Voorwoord
02. Inleiding en structuur handboek
03. Organisatie WSV
……03.1. Inleiding op statuten en reglementen
……03.2. Statuten
……03.3. Huishoudelijk Reglement
……03.4. Havenreglement
…………03.4.1 De Havenmeester
…………03.4.2 De havenmeester in dienst van de vereniging en pensioen
……03.5. Bestuursreglement voor het Clubgebouw
…………03.5.1 Beheer en exploitatie Clubgebouw c.q. Kantine door een derde
…………
03.5.2 Voorbeeldovereenkomst Clubhuisbeheer door een derde
……03.6. Overige reglementen en Protocollen
…………03.6.1 Reglement Activiteiten en Evenementencommissie; een voorbeeld
…………03.6.2 Reglement Redactiecommissie; een voorbeeld
…………03.6.3 Reglement Commissie van Beroep
…………03.6.4 Reglement ….
…………03.6.5 Protocollen c.q. werkwijzen
………………03.6.5.1 ‘Weesschepen’ en verwaarloosde schepen
………………03.6.5.2 Verwijderen verwaarloosde of verlaten schepen
………………03.6.5.3
…………03.6.6 Instructie verantwoord alcoholgebruik
…………03.6.7 Sociale hygiëne en Clubgebouw
…………03.6.8 Richtlijnen voor verenigingstoertochten………
……03.7. Nadere uitwerking van de organisatie
…………03.7.1. De Leden
……………………03.7.1.1 Ledenwerving
                        03.7.1.2 Lidmaatschap en deeleigenaarschap pleziervaartuigen
…………03.7.2. De Algemene Ledenvergadering
……………………03.7.2.1 Kascontrole
……………………03.7.2.2 De ALV ‘leuker, energieker en gezelliger’
                        03.7.2.3 Tijdelijke wet Covid-19 justitie en veiligheid, de Wet bestuur en toezicht
                                       rechtspersonen (WBTR) en de algemene ledenvergadering (ALV) 
…………03.7.3. Bestuur en collectieve verantwoordelijkheid
……………………03.7.3.1  Volmachten; voorbeelden
                        03.7.3.2 De sleutel tot goed Voorzitterschap
                        03.7.3.3 De sleutel tot goed Notuleren
                        03.7.3.4 Bestuursreglement wsv-bestuur
…………03.7.4. De Commissies en/of Werkgroepen
…………03.7.5. Overleg en communicatie
……………………03.7.5.1 Bestuurs- en commissie vergaderingen; voorbeeldagendapunten
……………………03.7.5.2 Het Clubblad (auteursrecht)
……………………03.7.5.3 Website ontwikkelen; tips en aanbevelingen
……………………03.7.5.4 Aandachtspunten website (vernieuwen)
……………………03.7.5.5 Facebook en Instagram (beheer en onderhoud)
                        03.7.5.6 Onderhandelen met de overheid (waterschap, gemeente, enz.) en 
                                        communicatie
04. Beleid en middelen
……04.1. Beleid WSV en jachthaven
…………04.1.1 SWOT-analyse: kracht, kansen en bedreigingen WSV
…………04.1.2 Transitie; een grote omslag maken
…………04.1.3 Ledenenquête
            04.1.4 Ondermijnende criminaliteit ook bij WSV's
                        04.1.4.1 Het barrièremodel
……04.2. Meerjarenplan en Begroting
……04.3. Inkomstenbronnen; een verdienmodel
……04.4. Uitgavenpatronen
……04.5. Faciliteiten en Materialen
…………04.5.1
…………04.5.2 Tractors kentekenplicht
…………04.5.3 Eigendom clubgebouw en natrekking
…………04.5.4 Voorbeeld beleidsnota verzamelen afvalwater
……04.6. Onderhoud haven, gebouwen, steigers en overige voorzieningen
……04.7. Wet- en regelgeving; Vergunningen
…………04.7.1 Notitie Rijksomgevings- en natuurbeleid; samenhang en tijdpad
…………04.7.2 De omgevingsvergunning
…………04.7.3 Certificaat van onderzoek pleziervaart
……04.8. Financiële middelen
…………04.8.1 Belastingen
……………………04.8.1.1 BTW-problematiek
……………………04.8.1.2 BTW-vrijstelling fondsenwerving en ligplaatsen voor motorboten
                        04.8.1.3 Toeristenbelasting
…………04.8.2 Subsidies

 05. Bestuur, Commissies en overige vrijwillige werkzaamheden
……05.1. Inleiding
……05.2. Samenstelling en taakverdeling bestuur
…………05.2.1. Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden
…………05.2.2. Voorbeelden taakverdelingen
……05.3. De inzet van leden in Commissies
……05.4. Coördinatie  deelname vrijwillige werkzaamheden
…………05.4.1 Vrijwilligerswerk
…………05.4.2 Vrijwilligerswerk en UWV en BTW
……05.5. Kennis en Kunde
…………05.5.4 Havenmeester, kennis, kunde en certificatie
……05.6. Goed (water)sport bestuur
…………05.6.1 NOC*NSF 13 aanbevelingen voor goed sportbestuur
06. Risicobeheersing en veiligheid jachthavens
……06.1. Inleiding
……06.2. Risicobeheer en Kritische processen
…………06.2.1 Gebruik voorzieningen
…………06.2.2 Hijsen, Hellingen en Stallen
……………..06.2.2.1 Voorbeeld hellinginstructie
……………..06.2.2.2 Voorbeeld checklist hellingprocedure
……………..06.2.2.3 Algemene tips om veilig te hijsen
…………06.2.3 Legionellabeheersing
…………06.2.4 Asbest verwijderen
……06.3. Risico’s kennen, inventariseren en prioriteiten stellen
…………06.3.1 Last Minute Risico Analyse (LMRA)
…………06.3.2 Brandveiligheid
…………06.3.3 Waterplanten overlast
……06.4. Inleiding Calamiteitenplan
……06.5. Leidraad Calamiteitenplan
…………06.5.1 EHBO
……06.6. Aansprakelijkheid bij watersportverenigingen
…………06.6.1 Aansprakelijkheid vereniging voor ‘klusvrijwilliger’
……06.7. Verzekeringen
…………06.7.1 Verzekeren bezittingen en investeringen
…………06.7.2 Verzekeren aansprakelijkheid (voor schade) en vermogensbescherming
…………06.7.3 Ongevallen- en vrijwilligersverzekering
……06.8 Cameratoezicht
…………06.8.1 Protocol cameratoezicht
07. Inrichting jachthavens
……07.1 Profielschets: kenmerkende verschillen tussen jachthavens
……07.2 Functionele eisen en aandachtspunten bij (her)inrichting jachthavens
…………07.2.1 EBA Aanbevolen richtlijnen voor havenveiligheid
……07.3 Voorbeelden van (her)inrichting jachthavens
…………07.3.1 Innovaties
…………07.3.2 Renovaties
……………….07.3.2.1 Renovatie Z.M.R.V ‘De Batavier’; power point presentatie
……………….07.3.2.2 Renovatie Z.M.R.V ‘De Batavier’; project
                   07.3.2.3 Renovatie Z.M.R.V. ‘De Batavier’ gereed
…………07.3.4 Damwanden en steigers; een voorbeeld van de ontwikkelingen
……07.4 Duurzame (groene) energie
……07.5 De afspuitplaats
……07.6 Inzameling afvalstoffen in jachthavens
08. Producten en diensten door derden
……08.1. Inleiding
……08.2. Aangaan van verplichtingen: inkoop en bestellingen
……08.3. Beheersing contracten/overeenkomsten
…………08.3.1. Beoordeling ingekochte goederen
…………08.3.2 Beoordeling geleverde diensten
…………08.3.3 Betaling van leveringen (goederen of diensten)
09. Documentbeheer
……09.1. Algemeen
……09.2. Beheer van het Ledenbestand
……09.3. Het beheer van Documenten
……09.4. Het beheer van Procesbeschrijvingen en Procedures
……09.5. Het beheer van Datasystemen
…………09.5.1
…………09.5.2 Bescherming persoonsgegevens (AVG)
…………09.5.3 Protocol bescherming persoonsgegevens
……09.6. Archivering en Bewaartermijnen
10. Trends in de watersport
……10.1 Trends in de watersport
…………10.1.2 GTL-Fuel
……10.2 Trends bij jachthavens
……10.3 Toekomst watersportverenigingen
……10.4 Trends in bootbezit
……10.5 Ontwikkelingen op een rij gezet

Het Handboek is toegankelijk voor Participanten