Voor vereniging en bestuur in de watersport

*** Het VNM bestuur wenst alle relaties een mooie (vaar)zomer. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 085-0026010 ***

 

Voorbeeld structuur VNM-Handboek

Het Handboek is toegankelijk voor Participanten

 •   01. Voorwoord
 •   02. Structuur en inhoud VNM-Handboek
 •   03. Organisatie WSV
  •   03. Organisatie WSV
  •   03.1 Inleiding bij statuten en reglementen WSV HJB
  •   03.2 Statuten WSV 'HJB' met toelichting
  •   03.3 Huishoudelijk Reglement
  •   03.4 Reglement voor de haven en het haventerrein van de WSV 'HJB' met toelichting
   •   03.4 Reglement voor de haven en het haventerrein van de WSV 'HJB' met toelichting
   •   03.4.1 De Havenmeester
   •   03.4.2 De havenmeester in dienst van de vereniging
  •   03.5. Bestuursreglement voor het clubgebouw
   •   03.5. Bestuursreglement voor het clubgebouw
   •   03.5.1 Beheer van exploitatie Clubgebouw c.q. kantine door een derder
   •   03.5.2 Voorbeeldovereenkomst Clubhuisbeheer door een derde
  •   03.6. Reglementen voor organen en Protocollen voor werkzaamheden
   •   03.6. Reglementen voor organen en Protocollen voor werkzaamheden
   •   03.6.1 Reglement voor de Activiteitencommissie
   •   03.6.2 Reglement voor de Redactiecommissie
   •   03.6.3 Reglement voor de commissie van beroep
   •   03.6.5.1 ‘Weesschepen’ en verwaarloosde pleziervaartuigen; probleemstelling
   •   03.6.5.2 Verwijderen van een verwaarloosd en/of verlaten pleziervaartuig (schip) uit de haven(1)
   •   03.6.6 Instructie Verantwoord Alcohol (IVA) schenken barvrijwilligers
   •   03.6.7 Sociale hygiene en Clubgebouw
   •   03.6.8 Richtlijnen voor verenigingstoertochten
  •   03.7. Uitgangspunten voor de organisatie
   •   03.7. Uitgangspunten voor de organisatie
   •   03.7.1 De Leden
   •   03.7.2.1 Kascontrole
   •   03.7.2.2 De ALV 'leuker, energieker en gezelliger'
   •   03.7.2.3 Tijdelijke wet COVID-19, de WBTR en de ALV
   •   03.7.2.4 Protocol digitale ALV en digitaal stemmen
   •   03.7.3 Bestuur en collectieve verantwoordelijkheid
 • 7.3.1 Volmachten; voorbeelden
 • 7.3.2 De sleutel tot goed Voorzitterschap
 • 7.3.3 De sleutel tot goed Notuleren
 • 7.3.4 Bestuursreglement wsv-bestuur
   •  03.7.5 Overleg en Communicatie
    •  03.7.5.1 Bestuursvergaderingen
 • 03.7.5.3 Website ontwikkelen
 • 03.7.5.4 Aandachtspunten Website (vernieuwen)
 • 03.7.5.5 Facebook en Instagram (beheer en onderhoud)
  • 7.5.6 Onderhandelen met de overheid (waterschap, gemeente, enz.)
 •   04. Beleid en middelen
  •   04. Beleid en middelen
  •   04.1 WSV St Nicolaasga. Koers naar de toekomst
  •   04.1.1 Waar ligt de kracht van uw vereniging en waar de mogelijke bedreigingen
  •   04.1.3 Ledenenquête: "Nut en Noodzaak" of "Zin en Onzin"
  •   04.1.4 Ondermijnende criminaliteit
   •   04.1.4 Ondermijnende criminaliteit bij WSV's
   •   04.1.4.1 Barrièremodel Jachthavens
  •   04.5.2 Tractors kentekenplicht
  •   04.5.3 Eigendom clubgebouw en Natrekking
  •   04.5.4 Voorbeeld Beleidsnota betreffende het inzamelen van afvalwater
  •   04.7 Wet- en regelgeving
   •   04.7 Wet- en regelgeving
   •   04.7.1 De Omgevingsvergunning
   •   04.7.3. Certificaat van Onderzoek voor pleziervaart
  •   04.8.1.1 BTW-problematiek
  •   04.8.1.2 BTW-vrijstelling fondsenwerving en ligplaatsen voor motorboten?
  •   04.8.1.3 Toeristenbelasting
 •   05. Bestuur, Commissies en overige vrijwillige werkzaamheden
  •   05. Bestuur, Commissies en overige vrijwillige werkzaamheden
  •   05.4.1 Vrijwillgerswerk
  •   05.4.2 Vrijwillgerswerk.UWV.BTW
  •   05.5.4 De Havenmeester: kennis, kunde en certificatie
  •   05.6.1 Goed sportbestuur. Aanbevelingen NOC*NSF
   •   05.6.1 Herziene Code Goed Sportbestuur van het NOC*NSF
 •   06. Risicobeheersing en Veiligheid jachthavens
  •   06. Risicobeheersing en Veiligheid jachthavens
  •   06.1 Aandachtspunten / Checklist Operationeel Havenbeheer
  •   06.2 Risicobeheer en kritische processen
   •   06.2 Risicobeheer en kritische processen
   •   06.2.2 Voorkomen van calamiteiten
 • 06.2.2.1 Voorbeeld hellinginstructie
 • 06.2.2.2 Voorbeeld checklist hellingprocedure
  ·    06.2.2.3 Algemene tips om veilig te hijsen
   •   06.2.3 Legionellabeheersing
   •   06.2.4 Verbod asbestdaken
  •   06.3 Risico's kennen, inventariseren, prioriteiten stellen
   •   06.3. Risico’s kennen, inventariseren, prioriteiten stellen
   •   06.3.1 LMRA (Last Minute Risico Analyse)
   •   06.3.2 Brandveiligheid
   •   06.3.3 Te verwachten overlast waterplanten IJsselmeergebied
  •   06.4 Inleiding Calamiteitenplan
  •   06.5 Leidraad Calamiteitenplan
  •   06.6 Aansprakelijkheid bij watersportverenigingen
  •   06.6.1 Aansprakelijkheid vereniging voor 'klusvrijwilliger'
  •   06.7 Verzekeren
   •   06.7 Verzekeren
   •   06.7.3 Ongevallen-/vrijwilligersverzekering
  •   06.8 Cameratoezicht
 • 8.1 Protocol Cameratoezicht
 •   07. Inrichting jachthavens
  •   07. Inrichting jachthavens
  •   07.2.1 EBA Aanbevolen richtlijnen voor havenveiligheid
 • 3 Renovatieproject Z.M.R.V. 'De Batavier'
       ·    07.3.3 Renovatie Z/M.R.V. 'De Batavier' gereed
       ·    07.3.4. Damwanden en steigers
  •   07.4 Duurzame (groene) energie
  •   07.5 De afspuitplaats
  •   07.6 Verzamelen afvalstoffen
 •   08. Producten en diensten door derden
  •   08. Producten en diensten door derden
  •   08.2 Aangaan van verplichtingen
  •   08.3 Checklist contract opstellen
 •   09. Documentbeheer
  •   09. Documentbeheer
  •   09.1 Documentenbeheer algemeen
  •   09.5. Het beheer van datasystemen
   ·      09.5.2 Bescherming Persoonsgegevens (AVG)
  •   09.6 Archief: administratieplicht en bewaartermijnen
 •   10. Trends in watersport
  •   10. Trends in watersport
  •   10.1 Trends in de watersport
  •   10.1.2 GTL-Fuel
  •   10.2 Trends jachthavens
  •   10.3 Toekomst watersportverenigingen
  •   10.4 Trends bootbezit
   •   10.4 Trends bootbezit
   •   10.4.1 Trends bootbezit (proefschrift)

Het Handboek is toegankelijk voor Participanten